Statut

 

 

Constituire si denumire

Art. 1 Semnatarii prezentului STATUT fondează o Asociaţie Profesională legal recunoscută, sub numele de ASOCIAŢIA DE COMUNICAŢII PRIN CABLU (A.C.C.) care funcţionează în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi prevederile prezentului statut, care în cele ce urmează va fi denumită ASOCIAŢIA.

Scopul (obiectivul)

Art. 2 Asociaţia este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial şi are drept scop:

 1. apărarea, reprezentarea şi promovarea intereselor profesionale comune ale membrilor săi;
 2. examinarea problemelor fundamentale de ordin economic, tehnic, juridic şi etic în raport cu punerea în funcţiune şi exploatarea instalaţiilor de comunicaţii prin cablu;
 3. contribuţia la promovarea şi ameliorarea legilor şi reglementărilor privind activitatea profesională;
 4. reprezentarea intereselor comune ale asociaţiei pe lângă organismele şi organizaţiile internaţionale;
 5. favorizarea prin schimburi şi contacte la nivel naţional şi internaţional a dezvoltării şi extinderii reţelelor de comunicaţii prin cablu şi serviciilor asociate;
 6. reprezentarea intereselor comune în domeniul drepturilor de autor şi de concesiune şi de asemenea a altor domenii juridice învecinate;
 7. asigurarea de asistenţă administrativă, tehnică, juridică şi alte servicii pentru membrii săi;
 8. încasarea şi achitarea de drepturi şi taxe;
 9. reprezentarea intereselor comune ale asociaţiei faţă de public şi faţă de terţi;
 10. activităţi economice directe.

Sediul

Art. 3 Sediul Asociaţiei este în Bucureşti, Str. Av. Mircea Zorileanu nr. 18, et. 6, sector 1. Sediul poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director.

Durata

Art. 4 Durata Asociaţiei este nelimitată.

Membrii

Art. 5 Asociaţia se compune din membrii activi şi membri simpatizanţi.

Art. 6 Membrii activi sunt cei prevăzuţi la Art. 7 iar membrii simpatizanţi sunt cei prevazuti la Art. 8.

Art. 7 Membrii activi sunt persoanele juridice cu sediul în România, pentru a căror admitere trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

 1. să exercite activitatea de operator de cablu;
 2. să adere la statutul Asociaţiei;
 3. să fie acceptat prin vot de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director;
 4. să dispună de cel puţin o reţea autorizată prin Decizia Ministerului Comunicaţiilor;
 5. societăţile, administratorii, sau acţionarii majoritari ai acestora să nu fie in stare de faliment şi să nu fi avut falimente în activitatea anterioară;
 6. să plătească taxele şi impozitele datorate statului şi să îşi achite obligaţiile comerciale asumate fată de terţi;
 7. să plătească drepturile de autor şi conexe titularilor indreptăţiţi;
 8. să emită cu toate licenţele, autorizările, avizele şi aprobările cerute de reglementările legale în vigoare.

Numărul membrilor activi este nelimitat.

(2) Membrii activi au următoarele obligaţii:

 1. să adopte un comportament care să confere credibilitate industriei de cablu şi să sporească buna reputaţie a acesteia;
 2. să trateze drept confidenţială orice informaţie cu privire la activitatea şi afacerile clienţilor cu care interacţionează în plan profesional;
 3. să imbunătăţească percepţia şi increderea publicului în industria de comunicaţii;
 4. să adopte modalităţi de informare cu privire la serviciile oferite care să nu diminueze demnitatea profesiei;
 5. să evite acţiuni, practici şi activităţi care pot discredita sau prejudicia dezvoltarea sectorului de activitate;
 6. să respecte până la capăt şi în totalitate acordurile verbale sau promisiuni de orice natura făcute unui alt membru al Asociaţiei sau unui client sau potenţial client;
 7. să trateze corect publicul şi colegii de profesie, respectând principiile concurenţiale legitime şi interesele celorlalţi;
 8. să respecte drepturile de proprietate de proprietate intelectuală ale titularilor;
 9. să nu disemineze în cunoştinţă de cauză informaţii false sau incorecte şi să corecteze cu promptitudine astfel de comunicări eronate de care sunt responsabili;
 10. să se asigure că toate materialele proprii difuzate în reţelele lor sunt în concordanţă cu legile şi regulamentele în vigoare, luând măsurile de precauţie raţionale pentru aceasta;
 11. să nu lanseze faţă de clienţi sau viitori clienţi afirmaţii defăimătoare despre alţi membri;
 12. să răspundă oricărei plângeri sau reclamaţii care a fost transmisă Asociaţiei şi să participe în toate acţiunile Asociaţiei pentru rezolvarea plângerii sau reclamaţiei.

(3) Membri Asociaţiei au îndatorirea de a respecta obligaţiile de la alineatul (2) atât in relaţiile dintre ei cât şi în relaţiile cu terţii.

Art. 8 Asociaţia poate admite ca membri simpatizanţi persoane juridice şi/sau fizice care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. să exercite activitatea de constructor şi/sau operator de cablu sau activităţi conexe cu cea mai sus menţionată, sau susceptibile să promoveze interesele Asociaţiei;
 2. să adere la statutul Asociaţiei;
 3. să fie acceptat prin vot de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director;

Numărul membrilor simpatizanţi este nelimitat.

Admiterea membrilor

Art. 9 Modalitatea de admitere a noi membri.

 1. Calitatea de membru (activ sau simpatizant) este dobândită prin aprobarea Adunării Generale, care trebuie să acorde un vot afirmativ cu 51% din numărul total de voturi exprimate.
 2. Cererea este luată în discuţie dacă este adresată în scris Consiliului Director. Acesta ia în discuţie promovarea cererii către Adunarea Generală, iar în caz de refuz, nu trebuie să-şi motiveze hotărârea.

Demisia şi pierderea calităţii de membru

Art. 10 Orice membru are dreptul să se retragă în orice moment din Asociaţie. Cererea de retragere trebuie adresată în scris şi depusă direct sau prin scrisoare recomandată Preşedintelui Asociaţiei.

Art. 11 Calitatea de membru poate fi pierdută prin:

 1. radierea pronunţată de către Consiliul Director pentru neplata contizaţiei în termenul stabilit prin hotărârea acestuia. Dacă Consiliul Director admite motivaţia formulată în scris pentru neplata cotizaţiei, cel în cauză îşi păstrează calitatea de membru;
 2. Excluderea pronunţată de către Adunarea Generală la recomandarea Consiliului Director pentru una din următoarele situaţii:
  1. pierderea atributelor care l-au recomandat ca membru (activ sau simpatizant);
  2. încălcarea prezentului statut sau nerespectarea deciziilor Consiliului Director şi hotărârilor Adunării Generale;
  3. motive grave ce aduc prejudicii morale sau materiale Asociaţiei.
  4. existenţa uneia din situaţiile prevăzute la art.7 alin.2 lit. e) - i).

Votul de excludere trebuie pronunţat de 51% din numărul celor prezenţi la Adunare.

Cotizaţia

Art. 12 Taxa de înscriere, criteriile după care se calculează cotizaţia lunară precum şi cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărârea Consiliului Director.

Responsabilitatea

Art. 13 Nici un membru al Asociaţiei nu este personal responsabil de angajamentele contractate de Asociaţie. Asociaţia garantează cu patrimoniul său angajamentele contractate.

Adunarea Generală

Art. 14 Componenţa şi modul de constituire a Adunării Generale.

 1. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor.
 2. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin odată pe an.
 3. Adunarea Generală se întruneşte la convocarea:
  1. Preşedintelui Asociaţiei prin hotărârea Consiliului Director;
  2. la cererea fundamentată a unei cincimi din numărul membrilor Asociaţiei;
  3. la cererea Comisiei de Cenzori, aprobată de Consiliul Director.
 4. Convocarea Adunării Generale se face cu cel puţin 10 zile înaintea datei reuniunii, prin scrisoare recomandată sau convocare transmisă prin fax, indicând locul şi data ţinerii acestei precum şi ordinea de zi.
 5. Propunerile membrilor cu intenţia unei convocări trebuie prezentate Preşedintelui Asociaţiei cu cel puţin 20 de zile înaintea datei reuniunii.
 6. Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin 51% din numărul membrilor cu drept de vot. În cazul în care la prima convocare nu se întruneşte numărul minim, la a doua convocare Adunarea Generală se va putea ţine indiferent de numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

Art. 15 Adunarea Generală are următoarele competenţe:

 1. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;
 2. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 3. alege şi revocă membrii Consiliului Director;
 4. alege şi revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;
 5. hotărăşte înfiinţare de filiale;
 6. hotărăşte modificarea actului constitutiv şi a statutului;
 7. hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
 8. descarcă de gestiune Consiliul Director;
 9. hotărăşte admiterea de noi membri propuşi de Consiliul Director;
 10. hotărăşte excluderea de membri în condiţiile stabilite în Statut.

Art. 16 Votul şi modul de adoptare a hotărârilor în Adunarea Generală.

 1. În Adunarea Generală, dreptul de vot se exercită astfel:
  • membrii activi - 1 vot
  • membrii simpatizanţi - fără drept de vot (vot consultativ, fără valoare decizională).
 2. Hotărârile se iau cu majoritate simplă a voturilor membrilor prezenţi. Pentru luarea unei hotărâri cu privire la modificare statutului, dizolvarea Asociaţiei sau fuziunea cu alte asociaţii este necesară o majoritate calificată de 2/3 din membrii activi prezenţi.
 3. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis.
 4. Pentru primirea de noi membrii în Asociaţie votul poate fi exprimat şi prin corespondenţă.

Art. 17 Dezbaterile Adunării Generale precum şi hotărârile adoptate se consemnează într-un proces verbal, care trebuie semnat de:

 • redactorul procesului verbal,
 • Preşedintele Asociaţiei.

Consiliul Director

Art. 18 Componenţă şi mandat.

 1. Conducerea curentă a asociaţiei se exercită de un Consiliu Director format din 3 membri aleşi de Adunarea Generală, pentru o perioadă de doi ani.
 2. În cadrul Consiliului Director fiecare membru are dreptul la un singur vot.
 3. Membrii al căror mandat expiră pot fi realeşi. În caz de absenţă, demisie sau excludere, Consiliul Director poate să înlocuiască provizoriu membrii în cauză. Înlocuirea definitivă are loc la proxima Adunare Generală. Mandatul membrilor astfel aleşi se încheie în momentul în care ar fi trebuit să expire mandatul membrilor înlocuiţi.
 4. Consiliul Director alege dintre membrii sai Presedintele Asociatiei. Presedintele Asociatiei conduce Consiliul Director si prezideaza sedintele acestuia.

Art. 19 Consiliul Director este investit cu următoarele competenţe în limita obiectului Asociaţiei şi a hotărârilor Adunării Generale:

 1. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
 2. alege dintre membrii sai Presedintele Asociatiei care reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii si stabileste salariul acestuia.
 3. aprobă schema organizatorică propusă de Preşedintele Asociaţiei;
 4. desemnează Directorul Executiv şi îi stabileşte atribuţiile şi salariul;
 5. aprobă criteriile pentru admiterea de noi membri;
 6. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
 7. dispune radierea în condiţiile prevăzute de art. 11, alineat 1;
 8. propune Adunării Generale excluderea celor care încalcă prevederile art. 11, alineat 2, lit. a-c;
 9. stabileşte obligaţii băneşti în sarcina membrilor, pe care aceştia trebuie să le îndeplinească întocmai şi la termenele stabilite, în vederea susţinerii şi finanţării unor acţiuni speciale în interesul Asociaţiei;
 10. stabileşte taxa de înscriere, criteriile după care se calculează cotizaţia lunară precum şi cuantumul acesteia;
 1. Dacă un membru al Consiliului Director nu este reprezentat la întrunirile acestuia de 3 (trei) ori consecutiv îşi pierde dreptul de reprezentare în consiliu.
 2. Consiliul Director poate împuternici Preşedintele Asociaţiei sau alte persoane cu funcţii executive, fie că au calitatea de membru sau sunt străine de asociaţie, pentru a exercita atribuţiile prevăzute de litera f şi a reprezenta Asociaţi în relaţiile cu terţii.

Art. 20 Întrunirea Consiliului Director.

 1. Consiliul Director se reuneşte ori de câte ori este nevoie.
 2. Consiliul Director poate fi convocat în următoarele situaţii:
  1. la cererea Preşedintelui Asociaţiei;
  2. la cererea scrisă a cel puţin 3 din membrii Consiliului;
  3. la cererea scrisă a cel puţin 5 membri activi;
 3. Convocare se face cu minim 3 zile înainte de data stabilită, prin fax sau prin notă telefonică cu confirmare.
 4. Fiecare membru al Consiliului Director beneficiază de un singur vot.
 5. Hotărârile Consiliului Director se adoptă în mod valabil cu votul a 2/3 din membrii prezenţi.
 6. Membrii Consiliului Director pot vota hotărârile ce se adoptă şi prin corespondenţă. În acest caz votul se va transmite în scris sub semnătura persoanei abilitate să reprezinte în mod legal membrul respectiv şi cu aplicarea ştampilei.
 7. Toate deliberările Consiliului Director şi hotărârile adoptate sunt consemnate într-un registru şi semnate de membrii Consiliului prezenţi şi de Preşedintele Asociaţiei.
 8. Funcţiile membrilor nu sunt retribuite, cheltuielile şi decontările necesare îndeplinirii mandatului lor fiind rambursate din fondurile Asociaţiei prin prezentarea de documente justificative.

Patrimoniu şi venituri

Art. 21 Patrimoniul Asociaţiei este compus din suma de 40.000.000 lei.

Veniturile Asociaţiei provin din:

 1. cotizaţiile membrilor;
 2. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 3. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;
 4. venituri realizate din activităţi economice directe;
 5. donaţii, sponsorizări sau legate;
 6. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 7. alte venituri prevăzute de lege.

Dizolvarea

Art. 22 Dizolvarea.

 1. Asociaţia se dizolvă:
  1. de drept,
  2. prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
  3. prin hotărârea Adunării Generale.
 2. Asociaţia se dizolvă de drept prin:
  1. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
  2. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu prevederile Statutului, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală, sau după caz, Consiliul Director trebuia constituit;
  3. reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de trei luni.
 3. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
 4. Asociaţia se dizolvă prin, hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
  1. când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
  2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
  3. când Asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
  4. când Asociaţia a devenit insolvabilă;
  5. dacă nu a obţinut autorizaţiile administrative prealabile necesare activităţii pe care o desfăşoară.
 5. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal în formă autentică se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.